Foto.Paulinianum

Strona główna › Rodzaje licencji

Rodzaje licencji

Serwis "foto.Paulinianum" udostępnia materiały zdjęciowe i grafiki w oparciu o następujące licencje:

Foto.Paulinianum udostępnia możliwość nabycia sublicencji, które obejmują prawa i ograniczenia według rodzaju sublicencji i zastrzeżeń ograniczających wynikających z opisu danego utworu (materiału zdjęciowego lub grafiki), widocznego po otwarciu widoku rozszerzonego danego Utworu (Informacje).

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki dostępne są we wszystkich rodzajach sublicencji. W naszym zasobach znajdują się również materiały, które wymagają konsultacji z naszymi przedstawicielami. Jest to podyktowane sposobem i rodzajem zastosowania. W każdym takim przypadku widoczne są odpowiednie informacje w opisie Utworu.

Rodzaje licencji

1. "Sublicencja Dla Pielgrzyma" - została stworzona z myślą o osobach pielgrzymujących na Jasną Górę bądź zainteresowanych działalnością Jasnej Góry, jak i na użytek parafii.

Uprawnia Klienta do:

a) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

wykorzystywania Utworu wyłącznie do celów prywatnych na określonych poniżej polach eksploatacji, bez możliwości wykorzystywania go do jakichkolwiek celów zarobkowych:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych;
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich;
- zamieszczanie na prywatnych stronach internetowych, blogach i profilach w mediach społecznościowych;
- zamieszczanie w materiałach i publikacjach o charakterze prywatnym np. dekoracje przestrzeni prywatnej, zaproszenia, ulotki, plakaty

przy czym łączna liczba publikacji, materiałów, produktów i rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 10.

b) w przypadku parafii

wykorzystywania Utworu wyłącznie do celów statutowych na określonych poniżej polach eksploatacji, bez możliwości wykorzystywania go do jakichkolwiek celów zarobkowych:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich
- zamieszczanie w materiałach i publikacjach o charakterze prywatnym np. dekoracje przestrzeni prywatnej, zaproszenia, ulotki, plakaty

przy czym łączna liczba publikacji, materiałów, produktów i rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 10.

Sublicencja ta nie uprawnia parafii do wykorzystywania Utworu na stronach internetowych, blogach i profilach w mediach społecznościowych ani do zamieszczania go w miejscach publicznie dostępnych np. gabloty z ogłoszeniami. Aby móc korzystać z Utworu w taki sposób, parafia powinna uzyskać Sublicencję Standardową.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

Obowiązuje przez okres 2 lat.

2. "Sublicencja standardowa" - do wykorzystania przede wszystkim w materiałach redakcyjnych dla celów informacyjnych czy wydawniczych, do użytku prywatnego itd.

Upoważnia Klienta do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych;
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich;

oraz

- zamieszczanie w materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych nie przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: w reklamowych materiałach drukowanych, reklamach prasowych, materiałach marketingu bezpośredniego, broszurach, folderach, ulotkach, materiałach prasowych, biletach, identyfikatorach pielgrzymkowych, kalendarzach reklamowych);
- zamieszczanie w publikacjach wydawniczych, jako ilustracja materiałów redakcyjnych oraz sponsorowanych (advertorial) (przykładowo: czasopisma, gazety, publikacje książkowe, z wyjątkiem okładek książek);
- zamieszczanie w publikacjach internetowych oraz innych elektronicznych z wyłączeniem produktów do sprzedaży, w tym w internecie do maksymalnej wielkości dłuższego boku 1000 pixeli oraz w kampaniach reklamowych i promocyjnych wykonywanych jako przekaz treści do urządzeń mobilnych;
- zamieszczanie w materiałach audio-wizualnych (przykładowo: filmy dokumentalne, materiały telewizyjne i video, teledyski, spektakle teatralne);
- zamieszczanie w materiałach firmowych identyfikacji wizualnej (przykładowo: papier firmowy, raporty, prezentacje), za wyjątkiem korzystania w ramach znaku towarowego

przy czym:

• łączna liczba publikacji, materiałów, produktów lub rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 200.000
• Klient uzyskuje możliwość jednokrotnego wykorzystania Utworu tzn. w jednej akcji reklamowej, w jednej publikacji wydawniczej itp.
• Klient uzyskuje możliwość korzystania z Utworu przez okres maksymalnie 2lat od dnia pobrania Utworu.

W ramach Sublicencji Standardowej nie można wykorzystywać Utworu w zakresie szerszym niż opisanym powyżej. W szczególności nie można wykorzystywać Utworu:
- w produktach przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: kalendarze, plakaty, kubki, nadruki na tekstyliach odzieżowych, podkładkach pod myszy, zabawkach, obrazach i innych tego typu produktach);
- w produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: wygaszacze ekranów, tapety komputerowe, gry komputerowe, szablony internetowe, szablony prezentacji, szablony graficzne i inne programy komputerowe, kartki okazjonalne elektroniczne i inne tego typu produkty);
- na stronach internetowych lub w innych miejscach w celu reklamy działalności gospodarczej;
- na okładkach książek lub książek elektronicznych.

3. "Licencja rozszerzona"

Z uwagi na charakter, różnorodność zastosowań i tematykę Dzieł znajdujących sie w Serwisie foto.Paulinianum, poza wyraźnie określonymi i dostępnymi, wszelkie "Licencje rozszerzone" wymagają dodatkowych ustaleń na drodze indywidualnych uzgodnień. W celu uzyskania "Licencji rozszerzonej" niezbędny jest kontakt z foto.Paulinianum.

4. "Sublicencja robocza"

Sublicencja Robocza może zostać udzielona wyłącznie Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Uprawnia Klienta do wykorzystania Utworu w postaci pliku o niskiej rozdzielczości dla potrzeb tworzenia oraz prezentacji wstępnych (roboczych) projektów. Pliki takie mogą być przechowywane w archiwum lub bibliotece cyfrowej, a podgląd do nich może być udostępniany osobom trzecim.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

Obowiązuje przez okres 2 lat od dnia pobrania Utworu.

Przenoszenie prawa do udzielania dalszych sublicencji

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie. Dopuszcza się taką możliwość jeżeli została zawarta odrębna Umowa regulująca kwestie przeniesienia sublicencji

Ograniczenia redakcyjne

Utwory z oznaczeniem "Tylko do użytku redakcyjnego" są przeznaczone do wykorzystania w artykułach, blogach, filmach i programach telewizyjnych dotyczących wiadomości i wydarzeń.

Dzieła, z których na korzystanie Licencjobiorca uzyskał licencję są wykorzystywane w charakterze redakcyjnym, Licencjobiorca zobowiązuje się zamieścić notę o prawach autorskich przy każdym opublikowanym Dziele lub jak określono w opisie danego Dzieła w Serwisie foto.Paulinianum.

Nota powinna być zapisana w formacie: Autor (Imię i Nazwisko)/foto.Paulinianum.

Bez zgody foto.Paulinianum Licencjobiorca nie będzie usuwał lub zmieniał not o prawach autorskich dla danego Dzieła.

Ograniczenia związane z Utworami dotyczącymi Jasnej Góry

Teren Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w rozumieniu prawa jest terenem prywatnym. Wykonywanie i publikowanie jakichkolwiek Dzieł bez uzgodnienia z Zarządem Klasztoru Ojców Paulinów jest zabronione przepisami prawa polskiego.

Ponadto wizerunek Jasnej Góry jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym. (czytaj więcej)