Foto.Paulinianum

Strona główna › Regulamin dla Klientów

Regulamin dla Klientów

Regulamin serwisu „foto.Paulinianum"

(dla Klientów)


Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki korzystania z serwisu „foto.Paulinianum" (dalej: Serwis) przez osoby pobierające utwory zamieszczone w Serwisie i nabywające sublicencje uprawniające do korzystania z tych utworów (dalej: Klienci). Zasady przesyłania utworów do Serwisu uregulowane zostały w osobnym dokumencie, dostępnym po zalogowaniu i utworzeniu konta w Serwisie.

Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki określone Regulaminem.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis prowadzony jest przez Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum" z siedzibą przy ul. O. A. Kordeckiego 2, (42-225) Częstochowa, posługującym się NIP: 573 286 49 49 i REGON 364421811 (dalej: Paulinianum).
2. Serwis stanowi internetowy rynek, który służy do wysyłania i pobierania utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Ustawa) w postaci zdjęć, grafik wektorowych, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych, czcionek i innych (dalej: Utwory).
3. Serwis został stworzony z myślą o użytkownikach profesjonalnych (wydawnictwa, media, muzea, projektanci, itp.) jak i prywatnych (pielgrzymi, osoby prywatne zainteresowane tematyką religijną, czy wydarzeniami związanymi z Klasztorem OO. Paulinów Jasna Góra (dalej: Klasztor). W Serwisie udostępniane są Utwory, przede wszystkim, o tematyce religijnej jak i związanej z działalnością Klasztoru.
4. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne.

§ 2 Konto

1. Każdy podmiot odwiedzający Serwis może założyć konto użytkownika (dalej: Konto). Konto umożliwia pobieranie Utworów z Serwisu.
2. Konta dzielą się na Konta przeznaczone dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz Konta dla pozostałych podmiotów.
3. W celu założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a) w przypadku Konta dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
b) w przypadku Konta dla pozostałych podmiotów: imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania / siedziba, NIP.
4. Dane podane w trakcie zakładania Konta mogą być zmieniane przez Klienta w każdej chwili.
5. Konto zostaje założone z chwilą kliknięcia w link weryfikacyjny przesłany na adres e-mail podany przez Klienta.
6. Konto może zostać w każdej chwili zlikwidowane przez Klienta.
7. Konto ulega likwidacji w przypadku, gdy Klient nie zaloguje się na Koncie przez okres co najmniej 365 dni.
8. Paulinianum zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku korzystania z Konta w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu. Jeżeli takie działanie Klienta ma charakter uporczywy, Paulinianum może zablokować Klientowi dostęp do Serwisu.
9. Informacje na temat Konta należy zachować w tajemnicy. Odpowiedzialność za każde użycie Konta ponosi Klient. Paulinianum nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Klienta hasła dostępu do Konta osobom trzecim.

§ 3 Klienci

1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od ich formy prawnej.
2. Klient może mieć status Klienta Indywidualnego lub Klienta Hurtowego.
3. Paulinianum zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy dane podane przez Klienta w trakcie korzystania z Serwisu są zgodne z prawdą. W tym celu Paulinianum może w szczególności w niezbędnym zakresie żądać od Klienta wyjaśnień i przedstawienia dokumentów jednoznacznie wskazujących na to, że osoba korzystająca z Serwisu jest uprawniona do reprezentowania Klienta.

§ 4 Klienci Indywidualni

1. Klientem Indywidualnym jest osoba, która nie uzyskała statusu Klienta Hurtowego zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Pobierać Utwory jako Klient Indywidualny można za pośrednictwem Konta po zalogowaniu.
3. Rozliczenia opłat z tytułu Utworów pobranych przez Klienta Indywidualnego dokonywane są przy każdym pobraniu Utworu.

§ 5 Klienci Hurtowi

1. Status Klienta Hurtowego może uzyskać Klient, który w ciągu roku pobrał z Serwisu co najmniej 50 Utworów bez względu na wysokość opłat poniesionych z tego tytułu lub Klient, który w ciągu roku pobrał z Serwisu Utwory i uiścił z tego tytułu łączne opłaty w wysokości co najmniej  500 zł, bez względu na ilość pobranych Utworów.
2. Statusu Klienta Hurtowego nie może uzyskać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
3. W celu uzyskania statusu Klienta Hurtowego konieczne jest skontaktowanie się z Paulianianum.
4. Jeżeli Klient spełnia warunki do uzyskania statusu Klienta Hurtowego, Paulinianum przesyła takiemu Klientowi w formie wiadomości e-mail projekt umowy współpracy. Do zawarcia umowy współpracy dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta w link weryfikacyjny potwierdzający wolę zawarcia takiej umowy, pod warunkiem dostarczenia Paulinianum skanów dokumentów jednoznacznie potwierdzających, że osoby działające w imieniu Klienta są uprawnione do jego reprezentacji (dotyczy Klientów Hurtowych niebędących osobami fizycznymi i osób fizycznych reprezentowanych przez pełnomocników – podmioty takie są zobowiązane do przesłania Paulinianum w formie skanów pełnomocnictw; informacji odpowiadających odpisom aktualnym z KRS itp.). Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Klientowi linku weryfikacyjnego, Klient nie potwierdzi woli zawarcia umowy poprzez kliknięcie w ten link lub nie dostarczy Paulinianum dokumentów, które w sposób jednoznaczny będą potwierdzały, że osoby działająca w imieniu Klienta mają prawo do jego reprezentowania przy tego typu czynnościach prawnych, Paulinianum uzna, że nie doszło do zawarcia umowy współpracy. W takim przypadku Klient traktowany jest jako Klient Indywidualny.
5. Pobierać Utwory jako Klient Hurtowy można wyłącznie za pośrednictwem Konta po zalogowaniu.
6. Dla Klientów Hurtowych mogą być indywidualnie ustalane rabaty i terminy płatności, wynoszące co najwyżej 30 dni.
7. Rozliczenia opłat z tytułu Utworów pobranych przez Klienta Hurtowego dokonywane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
8. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami umowy zawartej z Klientem Hurtowym, zastosowanie znajdują postanowienia tej umowy.

§ 6 Pobieranie Utworów z Serwisu

Proces pobrania Utworu z Serwisu przebiega w sposób następujący:
a) Klient Indywidualny dodaje Utwór do koszyka, wybierając rodzaj sublicencji, którą chce uzyskać, przy czym złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty; po złożeniu zamówienia Klient Indywidualny dokonuje opłaty przelewem on-line. Po zaksięgowaniu środków na koncie Paulinianum, Klient Indywidualny uzyskuje możliwość pobrania Utworu z Serwisu na swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wraz z plikiem zawierającym potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku, gdy opłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Paulinianum w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. W takim przypadku uznaje się, że nie doszło do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych i udzielenie sublicencji.
b) Klient Hurtowy dodaje Utwór do koszyka, wybierając rodzaj sublicencji, którą chce uzyskać oraz uzyskuje możliwość pobrania Utworu z Serwisu na swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wraz z plikiem zawierającym potwierdzenie zawarcia umowy; po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego Klient Hurtowy otrzymuje rozliczenie opłat z tytułu Utworów pobranych w tym roku i zobowiązany jest do zapłaty tych opłat.

-  Paulinianum zapewnia funkcjonalności treści cyfrowych, które są zabezpieczone odpowiednimi informacjami o prawach własności w metadanych każdego pliku. Zmiana właściowości metadanych (opisu Utworu/pliku) jest zabroniona.
-  Paulinianum nie zapewnia interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Jednocześnie Serwis zapewnia przesyłanie plików za pomocą dostępnych i popularnych przeglądarek internetowych. Serwis nie ingeruje ustawienia i właściwości urządzenia służącego do pobierania treści (tzn. oprogramowanie komputerowe niezbędne do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych, właściwości karty graficznej, etc.).


§ 7 Sublicencje

1. Poprzez pobranie Utworu z Serwisu Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do tego Utworu.
2. Poprzez pobranie Utworu z Serwisu Klient uzyskuje wybraną przez siebie sublicencją uprawniającą go do korzystania z Utworu. Każda z sublicencji, którą można uzyskać za pośrednictwem Serwisu jest licencją niewyłączną.
3. Wyróżnia się następujące rodzaje sublicencji dostępnych w Serwisie:

Sublicencja robocza

Może zostać udzielona wyłącznie Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Uprawnia Klienta do wykorzystania Utworu w postaci pliku o niskiej rozdzielczości dla potrzeb tworzenia oraz prezentacji wstępnych (roboczych) projektów. Pliki takie mogą być przechowywane w archiwum lub bibliotece cyfrowej, a podgląd do nich może być udostępniany osobom trzecim.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

Obowiązuje przez okres 2 lat od dnia pobrania Utworu.


Sublicencja Dla Pielgrzyma

Może zostać udzielona wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub parafiom.

Uprawnia Klienta do:

c) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

wykorzystywania Utworu wyłącznie do celów prywatnych na określonych poniżej polach eksploatacji, bez możliwości wykorzystywania go do jakichkolwiek celów zarobkowych:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych;
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich;
- zamieszczanie na prywatnych stronach internetowych, blogach i profilach w mediach społecznościowych;
- zamieszczanie w materiałach i publikacjach o charakterze prywatnym np. dekoracje przestrzeni prywatnej, zaproszenia, ulotki, plakaty

przy czym łączna liczba publikacji, materiałów, produktów i rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 10.

d) w przypadku parafii

wykorzystywania Utworu wyłącznie do celów statutowych na określonych poniżej polach eksploatacji, bez możliwości wykorzystywania go do jakichkolwiek celów zarobkowych:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich
- zamieszczanie w materiałach i publikacjach o charakterze prywatnym np. dekoracje przestrzeni prywatnej, zaproszenia, ulotki, plakaty

przy czym łączna liczba publikacji, materiałów, produktów i rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 10.

Sublicencja ta nie uprawnia parafii do wykorzystywania Utworu na stronach internetowych, blogach i profilach w mediach społecznościowych ani do zamieszczania go w miejscach publicznie dostępnych np. gabloty z ogłoszeniami. Aby móc korzystać z Utworu w taki sposób, parafia powinna uzyskać Sublicencję Standardową.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

Obowiązuje przez okres 2 lat.


Sublicencja Standardowa

Może zostać udzielona każdemu Klientowi, niezależnie od jego formy prawnej.

Upoważnia Klienta do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych;
- zwielokrotnianie za pomocą wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskich;

oraz

- zamieszczanie w materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych nie przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: w reklamowych materiałach drukowanych, reklamach prasowych, materiałach marketingu bezpośredniego, broszurach, folderach, ulotkach, materiałach prasowych, biletach, identyfikatorach pielgrzymkowych, kalendarzach reklamowych);
- zamieszczanie w publikacjach wydawniczych, jako ilustracja materiałów redakcyjnych oraz sponsorowanych (advertorial) (przykładowo: czasopisma, gazety, publikacje książkowe, z wyjątkiem okładek książek);
- zamieszczanie w publikacjach internetowych oraz innych elektronicznych z wyłączeniem produktów do sprzedaży, w tym w internecie do maksymalnej wielkości dłuższego boku 1000 pixeli oraz w kampaniach reklamowych i promocyjnych wykonywanych jako przekaz treści do urządzeń mobilnych;
- zamieszczanie w materiałach audio-wizualnych (przykładowo: filmy dokumentalne, materiały telewizyjne i video, teledyski, spektakle teatralne);
- zamieszczanie w materiałach firmowych identyfikacji wizualnej (przykładowo: papier firmowy, raporty, prezentacje), za wyjątkiem korzystania w ramach znaku towarowego

przy czym:

• łączna liczba publikacji, materiałów, produktów lub rzeczy, w których wykorzystano Utwór nie może przekroczyć 200.000
• Klient uzyskuje możliwość jednokrotnego wykorzystania Utworu tzn. w jednej akcji reklamowej, w jednej publikacji wydawniczej itp.
• Klient uzyskuje możliwość korzystania z Utworu przez okres maksymalnie 2lat od dnia pobrania Utworu.

W ramach Sublicencji Standardowej nie można wykorzystywać Utworu w zakresie szerszym niż opisanym powyżej. W szczególności nie można wykorzystywać Utworu:
- w produktach przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: kalendarze, plakaty, kubki, nadruki na tekstyliach odzieżowych, podkładkach pod myszy, zabawkach, obrazach i innych tego typu produktach);
- w produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży (przykładowo: wygaszacze ekranów, tapety komputerowe, gry komputerowe, szablony internetowe, szablony prezentacji, szablony graficzne i inne programy komputerowe, kartki okazjonalne elektroniczne i inne tego typu produkty);
- na stronach internetowych lub w innych miejscach w celu reklamy działalności gospodarczej;
- na okładkach książek lub książek elektronicznych.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

Sublicencja Rozszerzona

Sublicencję Rozszerzoną można uzyskać wyłącznie w tych przypadkach, gdy jest to wyraźnie zaznaczone przy danym Utworze.

Zakres Sublicencji Rozszerzonej jest indywidualnie określany.

W celu uzyskania Sublicencji Rozszerzonej należy się skontaktować z Paulinianum.

Klient nie uzyskuje prawa do udzielania dalszych sublicencji ani do przenoszenia praw wynikających z sublicencji w jakikolwiek sposób na osoby trzecie.

4. Wybór rodzaju nabywanej sublicencji należy do Klienta.
5. Klient nie może dokonywać zmian w pobranym Utworze, za wyjątkiem następujących zmian:
a) zmiana wielkości, rozdzielczości lub formatu Utworu,
b) podział Utworu na części w celu wykorzystania jedynie części Utworu
pod warunkiem, że wprowadzenie tych zmian będzie niezbędne do korzystania z Utworu i nie będzie naruszać praw autorskich do Utworu.
6. Niezależnie od zakresu udzielonej sublicencji, Utwory nie mogą być wykorzystywane w sposób naruszający dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie Utworów (samodzielnie lub w połączeniu z innymi dziełami) w sposób propagujący treści: wulgarne, rasistowskie czy erotyczne, w sposób propagujący przemoc lub obrażający uczucia religijne.

§ 8 Zasady korzystania z Serwisu

1. Zabronione jest:
a) korzystanie z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem,
b) korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu,
c) przenoszenie praw do Konta na inne podmioty,
d) uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i oprogramowania Paulinianum lub innych osób korzystających z Serwisu,
e) uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Konta innego podmiotu,
f) posługiwanie się przy korzystaniu z Serwisu fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd danymi osobowymi lub innymi danymi identyfikacyjnymi,
g) naruszanie technicznych zabezpieczeń Serwisu oraz celowe omijanie zabezpieczeń zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Serwisu lub Utworów,
h) testowanie poziomu zabezpieczeń Serwisu oraz stosowanie jakichkolwiek urządzeń, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
2. Pobieranie i korzystanie z Utworów możliwe jest wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.

§ 9 Opłaty i płatności

1. Pobieranie Utworów z Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat z tego tytułu ustala Paulinianum.
2. Z chwilą złożenia przez Klienta Indywidualnego za pośrednictwem Serwisu zamówienia na Utwór, powstaje obowiązek zapłaty opłaty, o której mowa w ust. 1. Dokonanie opłaty przez Klienta Indywidualnego jest warunkiem uzyskania możliwości pobrania Utworu z Serwisu.
3. Serwis oferuje następujące formy płatności:
a) On-line dla Klientów indywidualnych
b) Przelewem bankowym dla Klientów hurtowych.
4. Serwis nie przechowuje danych kart kredytowych, numerów kont bankowych ani innych danych umożliwiających realizowanie płatności przez Klientów. Płatności on-line zapewniają dla Serwisu operatorzy płatności Przelewy 24.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności Paulinianum

1. Paulinianum nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek Utworów w Serwisie ani gwarancji nieprzerwanego działania Serwisu.
2. Odpowiedzialność kontaktowa Paulinianum ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.
3. Jeśli Paulinianum uzyska wiedzę o naruszeniu przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności o naruszeniu praw autorskich do Utworu, zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym fakcie pokrzywdzonych podmiotów i właściwych organów.
4. Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Serwis może zawierać Utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania sublicencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych) uzyskania pozwoleń od osób trzecich w odniesieniu do prezentowanych w Dziełach treści np. wizerunku osób trzecich. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z Utworu potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia.

§ 11 Newsletter

1. Klient może zamówić usługę powiadomienia (w formie wiadomości e-mail) o nowościach z Serwisu (Newsletter).
2. Rezygnacja z usługi Newsletter’a możliwa jest w każdym czasie, poprzez wybranie opcji: „Wypisz się” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach Newsletter’a.
3. Usługa Newsletter’a jest nieodpłatna.

§ 12 Polityka plików „cookies”

1. Pliki „cookies" są wykorzystywane przez Serwis jedynie w czasie korzystania z Serwisu.
2. Pliki „cookies" nie mają żadnego wpływu na zmianę ustawień przeglądarki ani ustawień żadnego innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Klienta.
3. Wykorzystywanie plików „cookies" ma ułatwić Klientom korzystanie z Serwisu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu Klienta, tworzenie anonimowych statystyk celem zapewnienia jak najlepszego działania Serwisu.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi przekazane Paulinianum w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu (dalej: Dane Osobowe) są przetwarzane w zakresie wynikającym z Regulaminu i umów zawartych zgodnie z Regulaminem.
2. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administratorem Danych Osobowych jest Paulinianum, którego dane wskazane zostały w § 1 ust. 1 Regulaminu.
4. Przetwarzanie Danych Osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
• niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Klient jest stroną;
• niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paulinianum (dokonywanie pomiarów statystycznych);
• niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, która ciążą na Paulinianum np. obowiązek archiwizacyjny, obowiązki związane z wystawianiem dokumentów księgowych;
• niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• dobrowolna zgoda Klienta (w zakresie dotyczącym założenia Konta i/lub otrzymywania Newsletter’a).
5. Dane Osobowe przetwarzane będą:
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas wykonywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
• w przypadku niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paulinianum – przez czas istnienia tych interesów, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia pobrania Utworu z Serwisu;
• w przypadku niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Paulinianum – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
• w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
6. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Paulinianum, np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Paulinianum usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.
7. Klient ma prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – Klient może w każdej chwili zgodę tę wycofać. Ponadto Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, które miałyby wpływ na sytuację prawną Klienta.

§ 14 Zmiany Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018r.
2. Paulinianum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod adresem https://foto.paulinianum.pl/t1-regulamin. Klienci posiadający Konto otrzymają również informację o zmianie Regulaminu w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazane przez nich adresy e-mail.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób wskazanych w ust. 2. W powyższym terminie Klient posiadający Konto może złożyć w formie wiadomości e-mail oświadczenie o tym, że nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu, co jest równoznaczne z likwidacją Konta takiego Klienta z upływem tego terminu (a w przypadku Klienta Hurtowego również z rozwiązaniem umowy współpracy łączącej go z Pualinianum). Jeżeli Klient posiadający Konto w powyższym terminie nie złoży przedmiotowego oświadczenia, uznaje się że wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres praw i obowiązków Klientów dotyczących Utworów, na korzystanie z których Klient uzyskał sublicencję przed wejściem w życie tych zmian.
5. Paulinianum zastrzega sobie możliwość wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących funkcjonowania Serwisu (niestanowiących zmian Regulaminu) oraz zmian dotyczących zawartości Serwisu, w tym dostępności poszczególnych Utworów. Powyższe zmiany nie wymagają dla swej skuteczności powiadomienia Klientów.

§ 15 Postanowienia dotyczące konsumentów

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z Serwisu przez konsumentów.
2. Paulinianum informuje Klientów o tym, że:
a) Utwory stanowią treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, a świadczenie Paulinianum polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 pkt. 13 ww. ustawy;
b) spełnienie świadczenia Paulinianum następuje przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Paulinianum przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i tym samym na utratę prawa odstąpienia od umowy. Z chwilą rozpoczęcia pobierania Utworu z Serwisu Klient traci prawo odstąpienia od umowy.
4. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Paulinianum w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych, za wyjątkiem sytuacji, do których znajduje zastosowanie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Paulinianum o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Paulinianum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, dokonuje zwrotu opłaty uiszczonej przez Klienta. Zwrotu opłaty dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
7. Paulinianum nie udziela gwarancji na Utwory ani nie świadczy usług posprzedażowych.
8. Paulinianum dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami w formie mediacji prowadzonej w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, zgodnie z regulaminem i cennikiem tego Ośrodka albo w innym ośrodku mediacyjnym wybranym wspólnie przez strony.
9. Konsument uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji, której przedmiotem jest działanie Serwisu. Reklamacje mogą być składane mailowo, osobiście lub listownie – zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w § 16 ust. 1, w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji o błędnym działaniu Serwisu. Odpowiedzi na reklamację konsumenta Paulinianum udziela w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację może zostać wysłana na papierze lub na innym trwałym nośniku.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
2. Dodatkowych informacji na temat Utworów, Serwisu i Regulaminu można uzyskać (1) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 34 377 73 57, (2) mailowo pod adresem e-mail kontakt.fp@paulinianum.pl, (3) osobiście lub listownie w siedzibie Paulinianum w Częstochowie przy ul. O. A. Kordeckiego 2.
3. W razie wystąpienia problemów w działaniu i użytkowaniu Serwisu pomoc techniczną można uzyskać mailowo pod adresem e-mail kontakt.fp@paulinianum.pl .
4. Wszelkie spory dotyczące spraw regulowanych Regulaminem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Paulinianum. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.

Serwis foto.Paulinianum

Częstochowa 01 październik 2018 r.


ZAŁĄCZNIK - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
„Paulinianum"
ul. O. A. Kordeckiego 2
42 - 225 Częstochowa


Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych i udzielenie sublicencji na korzystanie z utworu _______


Data zawarcia umowy:


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):


Adres konsumenta(-ów):


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data: